Kurangiza vuba nukuvug' iki?


Kurangiza vuba bivugw' ugutandukanye,hagati yabantu batandukanye. Nubwo bennshyi bafatir'urugero kubyo babona muri filme za porno, mbere yuko bibona nkabafit' iki kibazo, sik' abaganga babibona. Kubw' abaganga ngo byitwa ko umunt' afit' ikibazo cyo kurangiza vuba(premature ejaculation), igihe cyos' umugab' arangije mbere yuko we nyir'ubwite, cyangw' uwo bari kumwe mur' icyo gikorw' aba satisfied.Kurangiza vuba ngo bib' ikibazo gikabij iy' umugabo arangije mbere yiminot' itat' ari muri action zurukundo nuwo bakundana. http://www. vuzimpanda.com

Niki giera kurangaiza vuba?

Iki kibazo nikimwe mubibaz' abashakashatsi batarashobora kuboner' igisubizo gihamye, kuberako kurangiza vuba biterwa nibintu byinshyi bitandukanye. Kurangiza vuba bishobora kuva kumikorere yubwonko(psychological functions), cyangwa kumikorere yumubiri (physiological fucntions). Mubindi bishobora gutera kurangiza

vuba harimo,kutitegurira bihagij' igikorwa cyimibonano mpuzabitsina, umunanir' ukabije, kugir'ibyishimo birengeje cyangw' indwara zitandukanye nka cancer nizindi ndwara.

Bimwe mubyo wakora mukwirinda kurangiza vuba


Imibiri yabantu ikora kuburyo butandukanye cyane cyane iyo bigeze kubirebana nimibonano mpuzabitsina. Buri mubir' ufit' uburyo buri unique' ukoramo. Har' ibintu bitandukanye bitum' umugab' agir' umunezero uri mukigero runaka mugih' ari muri actions zurukundo. Process umubiri wumugab' unyuramo kuv' akifuza gukor' imibonano mpuza bitsina kugez' asohoye( the arousal or the male response cycle), iri unique kuri buri wese. Iyi process ikora hakurikijw' imiterere yumubiri waburi muntu.http://www. vuzimpanda.com

Buri mugabo afite igihe cyangwa stage bita mucyongereza “the point of no return”.ageraho mugihe cyimibonano mpuzabitsin'bikaba ngombwa ko asohora. Iyo wageze kuri kur' iyi stage ya “the point of no return” ntanakimwe wab'ugikoze ngo udasohora (ejaculation becomes inevitable). Niba wifuza kutinda kurangiza wakurikiza izi nama zikurikira:http://www. vuzimpanda.com

1: Menya nez' uko umubiri waw' umeze.

Icyambere ugomba kubanza gukora niba wifuza kukontoroll' umwnay'umara mur' action z' urukundo, nukwig' imyitwarire yumubiri wawe mugihe cyimibonano mpuzabitsina. Ugomba kumeny' ahari “the point of no return” yawe. Iyo wamaze kumenya “the point of no return” yawe ,igikurikiraho nuko mugih' uri gukor'imibonano mpuzabitsina, ugomba kubanza guhagarika gato nkamasegond' igihe cyose wumvish' uguye kugera kur' iyi point. Nyuma yamasegonda make biba nko gutangira bushasha. http:// www. vuzimpanda.com

Uburyo bwiza bwo kumeny' ahahereye “the point of no return” yawe ,nukwikinisy' incuro zike ziab' ukumv' ukumv' ubury' umubiri wawe umez' amaseconda make mbere yo gusohora. NB: Kwikinishya bifit' ingaruka nyinshyi cyane kubuzima, abaganga bauvuga kubikora gus' ugamije kwimenya no kumeny'imikorere yumubiri wawe, nibibi cyan' iyo ubihinduy'ingeso.

2: Ishire mumutuzo (Relax!)

Gukor' imibonano mpuza bitsin'usa nuwuri kwib' igihe, ndets'unafit' ubwoba bw'uko utaza kunezez' uwo muri gukorana action zurukundo, biri mubitum' ubwonko bukor' uko butagombaga gukora, ubund' ukarangiriz' gih'utipfuzaga. Mbere yuk' utangira gukor' imibonano mbuzabitsina, byaba byiza kurush' ubanje kwishira mumutuzo,ugasa nuwibagirwa ibindi bibazo byubuzima busanzwe kugira unezezwe nigikorwa cyimibonano muza bitsina. Igihe cyos' uzarya gukor' imibonano mpuza bitsina ntamutuzo wifitemo bizarangira wowe nuwo mukundana mutanejejwe nizo action zurukundo.http://www. vuzimpanda.com

3: Fat' imibonano mpuza bitsina nkibisanzwe (Don’t treat sex like a big deal)

Geragez' uhindur'ubury'ubonam' imibonano mpuzabitsina. Bifate nkibintu bisanzwe mugihe ugiye guter' akabariro nuwo mwashakanye. Uk' ufat' imibonano mpuza bitsina nkibintu bidasanzwe, ninak' ubwonko bubifata' bugatum' ibice byumubiri byinshyi bikora nkibiri mubihe bidasanzw' ari nak' amahirwe yo kurangiza vuba yiyongera.

Ntugahangayikishwe nigihe uza kumara muri action, cyangwa ng'utangire kwibwira ko bitari buze gushoboka k'unezez' umukunzi wawe mur' acation zurukundo. Ishire mumutuz' ukore witonze, wifitiy' icyizere kandi wumve ko nibigucik' ukarangiza hakiri kar' uwo mukundana yumv'ingorane zawe, niba mubanye neza kandi mukaba muganira kubyerekeranye niki gikorwa.

Ubwonko nti burya bushobora gutandukanya hagati yibint' uri gutekereza kuko wipfuza ko biba, nibint'utekereza kuko wipfuza ko bitaba. Ibyo wishizemo byos' ubwonko bugerageza kubihindura realite. Niyo mpamv' igihe cyos' ugiye gukora sex ufit' ubwoba k'uri busohore hakiri kare birangir' usohoye hakiri kare cyane.
.
4: Kor' imyitozo ngorora mubiri.
Gukor' Imyitozo yo kunonor' imtsi nikimwe muby' abantu benshyi batarya bemera ko harah bihuriye nimibonano mpuza bitsina, abashakashatsi bemeza ko bifasha cyane mubuzima bwiza bw' umubiri wose, ndetse no mumikorere yibice by' imyororokere. Ntibishatse kuvuga ko ugomba gukora training cyane, kugira ng' ubashye kumar' igihe kirekire muri action zurukundo.

Abaganga bahamya ko kunonor'imitsi bitum' umubiri wos' ukora neza kuburyo binakorohera kumva ko wegereje kugera kuri “the point of no return”,bikanakorohera kwifata. Ubund' iy' uri gukor'imibonano mpuzabitsina' umutim' uratera cyane,uko wahumekaga bigahinduka kuburyo biba ngombwa ko nubwonko bukora vuba kugira ng' usohore vuba. Abashakashatsi bemeza k' abantu bakpra sport 'biborohera cyane kwifata no gukontoroll' ubwonko, mugihe cy' imibonano mpuzabitsina' kurush' abadakora sport.http://www. vuzimpanda.com


5 Ishiremo ko mwese mugomba kunezezwa na action

Iyo wishizemo k' ugomba guk'imibonano mpuzabitsina kugirango winezeze wewe wenyine, ntiwiyumvishe ko nuwo muri kumwe agomba kunezezwa nibikorwa murimo, birangir' urangije vuba cyane. Gerageza wishiremo ko mwese mugomba kunezezwa nicyo kikorw' ubundi mutegurane neza mbere yo gutangira gukor' imibonano mpuzabitsina nyir' izina bizagenda neza cyane.

6 Koreshy' agakingirizo
Akakingirizo kagabany' uburyo wumvam' imibonano mpuza bitsina, kubury' abashakashatsi bemeza ko gukoresh' agakingirizo biri mubyonger' igih' umugab' arangirizaho.


7 . Geragez' amavuta yabigenewe
Gerageza gu koreshy' amavuta yabigenewe(analgesic cream or spray),niba wumva bikenewe cyane. Har' ubwoko bwinshi bwaya mavuta kuburyo byaba byiza kubanza kuvugana na docter,mbere yo kuyakoreshya, nubwo atari ngombwa.http://www. vuzimpanda.com

Ikibazo cyaya mavuta nuk' utaryoherwa cyane nimibonano mpuza bitsina nkuko bisanzwe (you'll feel less sensation), ariko gutinz'igih' umara muri action by'aya mavut' arabikemura. Kurundi ruhande kand' aya mavut' ashobora no gutum' uwo muri gukorana naw' imibonano mpuza bitsin' atabyishimira nawe nubwo mwamaran' igihe kirekire muri action zurukundo.

Har' ubwoko bwaya mavuta bita PSD502, ndetse na Promescent, buzwiho kudagir' izi ngaruka twavuze hejur' ariko bitewe nah'uherereye kwisi bishobora kukugora kuyabona muri za pharmacy.

8. Vugana nuwo mwashakanye
Vugana nuwo mubakanye kur'icyo kibazo, ndetse nibiba ngombw' ubibwire na muganga kugira ngo nawe akugir'inam' akurikij'uk' ubuzima bwawe buhagaze murako kanya. Kurangiza vuba bishobora rimwe na rimwe guterwa, nubury' imisemburo yo mubwonko yivanga niyindi misemburo yo mumaraso, cyane cyane' uburyo imisemburo ya dopamine na serotonin ikora mumubiri. Biba byiza kuvugana na mugang' igihe wibaza ko ufit'ikibazo cyo kurangiza vuba, mbere yo kugeragez'ibindi.

NB: ubu buryo ni bumwe muburyo bwinshy' ushobora gukoresha mukwirinda kurangiza vuba. Har' ubundi buryo bwinshyi butandukanye tuzarya tugerageza kububagezaho buhorobuhoro.

http://www. vuzimpanda.com

Meny' uburyo wa kwirinda kurangiza vuba(premature ejaculation).